A A A

Ordlista

Agender räknas ibland som ett begrepp under ”intergender” (se det ordet). Den som identifierar sig som agender kan känna att den inte har något kön alls.

 

Asexuell/AsexualitetEn person som är asexuell har ingen aktiv sexualitet/ingen sexlust och/eller känner sig inte intresserad av sexuella relationer/att räkna in andra i sin sexualitet.

 

Bigender – En person som upplever sig inte vilja eller kunna välja mellan kvinnlig eller manlig könsidentitet, utan upplever sig hemma i båda.

 

Binär – Något som består av två delar. När det gäller kön handlar det om att vi oftast (normativt) delar in kön i två delar; tjej och kille. Om en är en binär transperson identifierar en sig som tjej eller kille.

 

Bisexuell – En person som blir kär i och/eller kåt på av personer oavsett vilket kön de har/de två binära könen/två kön. (Det finns olika definitioner, så det kan betyda olika från person till person.)

 

Bög – Homosexuell man (se homosexuell).

 

Cis-person – En person vars biologiska, mentala och juridiska kön (och ofta också könsuttryck) är detsamma. Till exempel en person som är född med fitta, som själv känner sig som en tjej och som står som tjej i passet, och ofta också att en uppfattas som tjej av andra. ”Cis” kommer ifrån latin och betyder ”på samma sida”.

 

Drag-kingEn person som använder det som i vårt samhälle ses som ”manliga” könsuttryck (kläder, kroppsspråk, accessoarer med mera), till exempel för uppträdande eller som en politisk strategi.

 

Drag-queen – En person som använder det som i vårt samhälle ses som ”kvinnliga” könsuttryck (kläder, kroppsspråk, accessoarer med mera), till exempel för uppträdande eller som en politisk strategi.

 

Flata – Homosexuell kvinna (se homosexuell).

 

FTM – “Female to Male” = “kvinna till man”. Det är ett ord som ofta används för att beskriva vilken resa en transsexuell kille gör eller har gjort. En transsexuell person som är FTM var vid sin födsel biologiskt och juridiskt sett kategoriserad som en tjej men känner sig egentligen som och är en kille.

 

Genderfluid – En könsidentitet där en känner sig som en blandning av de två binära könen tjej och kille, men en kan också känna sig mer som en kille vissa dagar och mer som en tjej andra dagar.

 

Genderqueer – Ett ord som kan användas för könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen (dvs. kvinna eller man), lite som intergender (se under ”Intergender”).

 

Genus – En persons sociala kön, vilket betyder hur vi av samhället formas för att vara exempelvis kvinnor på ett visst sätt. Anses av många vara socialt och/eller kulturellt konstruerat, vilket innebär att vi inte är födda med vissa exempelvis ”kvinnliga” egenskaper utan att våra egenskaper lärs in utifrån vad samhället tycker är rätt eller inte.

 

Hbtq-person – Samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer.

 

Hen Könsneutralt pronomen som fungerar på samma sätt som pronomena hon och han. Andra könsneutrala pronomen är hin, hän och den. Hen böjs hen-hen(om) (både ‘hen’ och ‘henom fungerar)-hens. Pronomen kan användas istället för namn och är hur en person själv ser sig och vill bli kallad till exempel om en vill kallas ”hen”, ”hon” eller ”han”.

 

Heterosexuell/Heterosexualitet En person som är heterosexuell kan bli kåt på och/eller kär i personer av ett annat kön/motsatt kön.

 

Heteronormen Social norm som utgår från att alla är heterosexuella och antingen är kvinnor eller män. Heteronormen syns i de förväntningar som finns på hur kvinnor och män ska vara, att det bara är möjligt att vara antingen kvinna eller man och att de förväntas bli kära i och/eller kåta på varandra. Kan vara både medveten och omedveten.

 

Homosexuell/Homosexualitet Person som blir kär i och/eller kåt på person av samma kön.

 

Ickebinär – En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man kan kalla sig ickebinär. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till exempel intergender eller genderqueer. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. En del känner sig som både tjej och kille. Andra känner att de befinner sig mellan de kategorierna. Många ickebinära identifierar sig inte med något kön alls. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi.

 

Intergender – En person som har en könsidentitet som identifierar sig mellan, i båda, eller bortom de traditionella könskategorier (man och kvinna) eller som väljer att inte definiera sin könsidentitet alls.

 

Intersexualism – Intersexualism är en medicinsk diagnos som ges till personer som rent biologiskt inte går att könsbestämma som antingen tjej eller kille enligt samhällets system för kön. Har inget att göra med vem en tänder på och/eller blir kär i.

 

Komma ut – Att komma ut innebär att en person berättar för omgivningen att denne inte definierar sig som heterosexuell och/eller cis-person. Komma ut är något som en person gör varje gång den berättar detta för sin omgivning.

 

Kön – En persons kön. En persons kön består av flera delar:

– Könsuttryck/socialt kön (se förklaring under rubriken ”Könsuttryck”)

– Biologiskt kön definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer, alltså utifrån om man har

äggstockar, testiklar, snippa, snopp, högst nivåer av östrogen eller testosteron, XX- eller XY-kromosomer. Rent biologiskt finns det

inte bara två kön, utan det är två ytterligheter av en mängd olika varianter.

– Juridiskt kön är det kön som står i folkbokföringen, och kanske ex. i passet. I Sverige finns två juridiska kön, kvinna och man, men

andra länder har fler juridiska kön, t.ex. Nepal och Australien.

– Könsidentitet (se förklaring under rubriken ”Könsidentitet). Det är en själv som bestämmer sin könsidentitet.

 

Könsdysfori – Det betyder att man lider av, eller upplever hinder i sin vardag på grund av att ens könsidentitet inte stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln. En vanlig form av könsdysfori är det man kan kalla kroppslig könsdysfori – att delar av kroppen inte känns rätt eftersom de inte stämmer överens med ens könsidentitet. Könsdysfori kan också vara social och handla om att andra inte ser och behandlar en som den man faktiskt är. Alla transpersoner har inte könsdysfori. Könsdysfori kan också se mycket olika ut för olika personer – den kan handla om olika delar av kroppen och vara olika i olika situationer, till exempel. Om man har könsdysfori kan man vilja genomgå könsbekräftande behandling. Sådan behandling gör ofta att könsdysforin minskar.

 

Könsidentitet En persons självupplevda kön, helt enkelt vem jag känner mig som. Kan vara t.ex. kvinna, man, intergender eller kanske inget av det. Om kroppen inte stämmer överens med ens könsidentitet finns det möjlighet att korrigera det. Bara en själv kan bestämma sin könsidentitet.

 

Könskorrigering – Procedur som många transsexuella vill genomgå. En transsexuell person byter alltså inte kön (utom juridiskt sett) utan korrigerar sin kropp och det kön som står i passet, så att det stämmer överens med den som personen känner sig som (och är).

 

Könsroll – Samhällets förväntningar på hur pojkar/män och flickor/kvinnor ska vara. Vad som är ”manligt” och vad som är ”kvinnligt”.

 

Könsuttryck Det sätt en person uttrycker kön på, kan vara genom kläder, accessoarer, kroppsspråk eller annat.

 

Lesbisk – Homosexuell kvinna (se homosexuell).

 

Monogami – Sexuell och/eller kärleksrelation mellan (endast) två parter.

 

MTF – “Male to Female” = “man till kvinna”. Det är ett ord som ofta används för att beskriva vilken resa en transsexuell tjej gör eller har gjort. En transsexuell person som är MTF blev vid sin födsel biologiskt och juridiskt sett kategoriserad som kille men känner sig som (och är) en tjej.

 

Nongender – personer som inte vill kategoriseras utifrån kön använder ibland begreppet nongender.

 

Normer Oskrivna regler som finns i alla sociala miljöer och beror bland annat på plats, tid och sammanhang. Normer säger exempelvis hur vi ska agera och hur vi förväntas vara och se ut. Vissa normer är grundläggande för att samhället ska fungera, medan andra gör att människor behandlas ojämlikt, exempelvis heteronormen.

 

Pansexuell / Pansexualitet – En person som är pansexuell kan vara sexuellt och emotionellt intresserad av ”alla” eller ”vem som helst”. Av vissa ansett som sexuell läggning, av andra ansett som bisexualitet i bredare form där många säger sig vara intresserade av “personligheten och inte könet”.

 

Passera – Att passera innebär att folk avläser en som det kön en själv har valt. De allra flesta passerar varje dag utan att tänka på det.

 

Polyrelation –  Relation som inbegriper en eller flera kärleks och/eller sexpartners.

 

Pronomen – Hon, han, hen, hin, den etc. – det en person vill bli kallad när någon pratar om den i tredje person, t. ex. hen är snäll, jag tycker om hen/henom (båda formerna fungerar). Pronomen kan hänga ihop med en persons kön/könsidentitet, men behöver inte göra det. Det går inte att se på en person vilket pronomen den har. Om man är osäker på en persons pronomen kan man fråga i ett enskilt samtal (”Vilket pronomen har du?/Vilket pronomen vill du att jag använder om dig?”). En del föredrar att bli omnämnda med förnamn i stället för med pronomen. Hen och den används ibland också i situationer då en persons könstillhörighet är okänd.

 

Queer/Queerteori – Ett förhållningssätt som kritiserar normer kring kön och sexualitet (se heteronorm). Queer kan också vara en identitet, ”att vara queer”, som syftar till ett motstånd mot och där en inte vill kategorisera sig som kvinna, man, bi-, hetero- eller homosexuell. Queerteori kritiserar fasta kategorier och etiketter, liksom uppdelningen i vad som anses normalt respektive avvikande, framförallt när det gäller sexualitet och kön.

 

Relationsanarki Att inte vilja eller kunna rangordna relationer, och/eller att inte definiera dem utifrån mallar som “vänskap”, “kärlek” eller liknande.

 

Transgender – Transgender är ett brett begrepp som kan betyda olika saker för olika personer. En del definierar det som att vilja korrigera delar av sin kropp, men utan att vara transsexuell. En del definierar det som att vara transsexuell, men inte vilja korrigera sin kropp. En del definierar det som att man helt enkelt inte passar in i det kön en har rent juridiskt men utan att vara exempelvis intergender, transsexuell eller transvestit.

 

Transperson – Ett samlingsbegrepp som vanligtvis avser personer som bryter mot samhällets normer kring kön och könsidentitet. Bara den som själv identifierar sig som transperson är det. I begreppet ingår till exempel intergender, transsexuella och transvestiter och ibland dragqueens och dragkings. Har inget att göra med vem en blir kär i och/eller kåt på. En bestämmer själv om en vill definiera sig som transperson: ingen annan kan säga åt en att en är transperson.

 

Transsexuell / Transsexualism – Ett tillstånd då en person har en könsidentitet som inte överensstämmer med det kön som registrerats vid födseln, ofta med en önskan om att korrigera kroppen så att den stämmer överens med den en känner sig som. Transsexualism har inte med sexualitet att göra, en transsexuell person kan vara homo-, bi- eller heterosexuell eller hur en än väljer att se på sin sexualitet. ”Trans” betyder ”över till andra sidan” på latin och ”sexus” betyder “kön” på latin. Transsexuell betyder alltså ”över till andra sidans kön”.

 

Transvestit / Transvestism – Person som mer eller mindre ofta använder det som samhället ser som “ett annat köns” könsuttryck (kläder, attribut, kroppsspråk etc.). ”Trans” betyder ”över till andra sidan” på latin och ”vestis” betyder “kläder” på latin. Transvestit betyder alltså ”över till andra sidans kläder”.

 

Källor:

www.egaliaung.se

www.rfsu.se

www.rfsl.se

www.transformering.se

www.egaliaung.se

”Att göra synligt – Om unga transpersoner och bemötande” (2009), RFSL Ungdom.